ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน 1 สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558