ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ 1 สำกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน