ประกาศขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่งพนักงานวิจัยธุรกิจ 1 สำกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน