ประกาศขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร 2 สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน