ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ 1 แผนกงบประมาณ สังกัดสำนักการเงินการคลัง