ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานของสถาบันการบินพลเรือน

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานของสถาบันการบินพลเรือน