ประกาศผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 (วิเทศสัมพันธ์) แผนกบริการการศึกษา สำนักวิชาการ ลว. 20ก.พ.60