ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการตลาด สังกัดแผนกการตลาด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน