ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งนายทะเบียน ระดับต้น สังกัดสำนักวิชาการ