ขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัดสำนักผู้ว่าการ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง