ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร ระดับกลาง สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน