ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน สังกัดแผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง