ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์