ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารการเงิน แผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง