ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานวิจัย สำกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน