ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น (เพิ่มเติม)