ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ระเบียบการคัดเลือก และข้อปฏิบัติตนเกี่ยวกับการสอบ