ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตามประกาศฯลงวันที่ 25 ธ.ค.57