ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร ระดับกลาง สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน