สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดบรรยายพิเศษ HERE’S TO THE NEW NORMAL & POSITIVE MINDSET  หัวข้อ เรียนอย่างไรให้มีความสุข

CATC Holds the Special Lecture on “Here’s to the New Normal and Positive Mindset with the Topic of How to Study with Happiness”. 

 

     สถาบันการบินพลเรือน โดย กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน จัดการบรรยายพิเศษ HERE’S TO THE NEW NORMAL & POSITIVE MINDSET หัวข้อ เรียนอย่างไรให้มีความสุข โดยคุณอุล (นายภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา) มาบรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน

    ในโอกาสนี้ ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือนมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร A สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

      The Aviation Technical English Division of the CATC held the special lecture on “Here’s to the New Normal and Positive Mindset with the Topic of How to Study with Happiness”, narrated by Khun Ul (Mr. Pakpoom Jongmanwattana). He gave a special lecture and exchanged experiences with others. The main objectives of this activity was to create more life experiences, build up inspirations in studying and learn how to live a happy life while being the students of CATC.    

     On the occasion, Dr. Napapa Pataragamonepong, Director of Aviation Technical English Division, CATC, gave a souvenir to Mr. Pakpoom Jongmunwattana and thanked him, on November 28, 2020, at Building A, CATC, Bangkok. 

********************************************* 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง