ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน “งาน Thailand Cybersecurity 2019” โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)