สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

        ดร. กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน นำคณะทำงานหลักสูตร GSEM และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการจัดทำหลักสูตร ช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคพื้นในท่าอากาศยาน Ground Support Equipment Maintenance (GSEM) เพื่อการจัดทำหลักสูตรให้มีความทันสมัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) ส่วนงาน Ground Services Equipment Maintenance และ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ส่วนงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

CATC Visits BFS and THAI as It Implements Ground Support Equipment Maintenance (GSEM) Course

 

       On March 23, 2018, Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC, GSEM course developers and all staff involved paid a study visit to Ground Services Equipment Maintenance, Bangkok Flight Service (BFS), and Engineering and Ground Service Equipment Maintenance, Thai Airways International Public Company Limited at Suvarnabhumi Airport. The purpose of the visit was to gather information necessary for the implementation of Ground Maintenance Equipment Maintenance (GSEM) Course and to make it up-to-date and comprehensive.

 

 

***************************************