สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

          ครูวิชาภาคพื้นและนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบินสังกัด สังกัดสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ สอต. เข้าศึกษาดูงานด้านอุปกรณ์บริการภาคพื้น Ground Support Equipment (GSE) ที่บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ จำกัด (BFS) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด (ASM)   

          บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ จำกัด (BFS) นำโดยคุณ Kevin Robins ตำแหน่ง Director of Ground Services Equipment Maintenance และคุณชัญญา พุ่มจันทร์ ตำแหน่ง Maintenance Director พร้อมทั้งคุณอรรถกิจ ช่วงบุญศรี ตำแหน่ง Maintenance Duty Manager คุณอนิรุทธิ์ สุดโสม และคุณวีรศักดิ์ ปีวิเศษ ตำแหน่ง Maintenance Supervisor ได้ให้การต้อนรับและพาพนักงานในสังกัด สอต. เข้าเยี่ยมชมโรงซ่อมอุปกรณ์บริการภาคพื้น พร้อมกับได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพื้น

           บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยคุณทนงชาย เจษฎารักษ์ ผู้จัดการกองวิศวกรรม และคุณวิกรณ์ รุจิวัชรโอฬาร ผู้จัดการกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์บริการภาคพื้น ได้ให้การต้อนรับและพาชมโรงซ่อมอุปกรณ์บริการภาคพื้นที่พร้อมไปด้วยเทคโนโลยีระดับสากล โรงซ่อมสี โรงล้างอุปกรณ์เพื่อรักษาความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้คงสภาพเดิม จากนั้นได้พาคณะเข้าชมในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าในระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ โดยได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณเอกพงษ์ ทวระ วิศวกรอาวุโส จากแผนกซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสถานที่ (FA-M) ในการพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย

         บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด โดยคุณสุขชัย ภิรมย์กิจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-ธุรกิจการบิน ได้ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำในส่วนของขอบเขตการปฏิบัติงานของบริษัท ฯด้านการรักษาความปลอดภัยภายในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องตรวจจับโลหะ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ เป็นต้น

         โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทต่าง ๆในครั้งนี้ ดังรายชื่อที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพื้น (Certificate Program in Ground Support Equipment maintenance) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

 

***********************************************