กำหนดการฝึกซ้อมผู้สำเร็จการศึกษาในงานมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

graduation