สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

    ด้วย ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 มอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนำงานบริการออนไลน์ภาครัฐ (Government e-Service) จำนวน 280 งานบริการ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน

   สบพ.จึงขอประชาสัมพันธ์ 280 งานบริการ e-Service ของรัฐ โดย กพร. รวบรวมมาให้แล้วสามารถเข้าใช้บริการผ่านออนไลน์ ได้ที่ www.opdc.go.th/content/NjE4MQ