สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานอำนวยการบินทบทวน ( Flight Operations Officer Refresher) รุ่นที่ 70 ณ สบพ. กรุงเทพฯ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่14 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล กัมพูชา และ ภูฏาน

 

 

 

***********************************************