สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

       ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher Course (FOOR) รุ่นที่ 66 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 33 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล, ทุนจากประเทศภูฏาน, ทุนจากประเทศกัมพูชา ทุนจากประเทศพม่า ทุนจากประเทศนิวซีแลนด์ และทุนจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

Certificate Presentation Ceremony for FOOR Course, Class 66

 

 

      On April 25, 2018, CATC, Vice President of Academic Affairs, Dr. Kanok Sarsitthithum, presided over the certificate presentation ceremony for successful participants of Flight Operations Officer Refresher Course (FOOR), class 66 held on April 19-25, 2018. The course was attended by 33 participants sponsored by Government of Nepal, Bhutan, Cambodia, Myanmar, New Zealand and Thailand.      

 

 

 

***************************************