สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher Course (FOOR) รุ่นที่ 65 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล, ทุนจากประเทศภูฏาน, ทุนจากประเทศกัมพูชา และทุนจากประเทศพม่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง