สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร FOOR รุ่นที่ 64 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2560  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 28 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล จำนวน 22 คน ทุนจากประเทศภูฏาน จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศกัมพูชา จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศพม่า จำนวน 1 คน และทุนจากประเทศไทย จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 *********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง