สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             

            นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร FOOR รุ่นที่ 63 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2560  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 42 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล จำนวน 32 คน ทุนจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 คน ทุนจากประเทศไทย จำนวน 3 คน ทุนจากประเทศกัมพูชา จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศพม่า จำนวน 3 คน และทุนจากประเทศภูฏาน จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องเรียนรวม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

  ***********************************************