สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานอำนวยการบินทบทวน Flight Operations Office Refresher รุ่นที่ 62 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 34 คน เป็นทุนจาก ประเทศเนปาล ภูฏาน เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา พร้อมทุนจาก บริษัท สยาม แอร์เน็ท จำกัด และ BAGS Ground Service, VTCC ประเทศไทย ณ หอประชุม 1 ชั้น 2 สบพ. กรุงเทพ ฯ

 

       

 

************************************************