ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการจำน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำร้านค้าสวัสดิการ สถาบันการบินพลเรือน