ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำร้านอาหารสวัสดิการสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2561