สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร FOO Special รุ่นที่ 5 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2560  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 19 คน แบ่งเป็นทุนจากบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 18 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 13 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร

 

 ***********************************************

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง