สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

          พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Flight Operations Officer/Flight Dispatcher รุ่นที่ 53 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 6 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 13 คน เป็นบุคลากรจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน ทุนจากประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน ทุนจากประเทศพม่า จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศเนปาล จำนวน 1 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

          On September 6, 2019, FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division presided over the certificate presentation ceremony of Flight Operations Officer/Flight Dispatcher course, class 53 held between June 17, September 6, 2019. The course was attended by 13 participants. 3 from CAAT, 2 from Bhutan, 1 from Myanmar and 6 were self-sponsored.

 

***********************************************