สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

                ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร FOO/FD รุ่นที่ 51 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 6 กรกฏาคม – 28 กันยายน 2560  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 15 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล จำนวน 8 คน ทุนจากประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน ทุนจากประเทศกัมพูชา จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศพม่า จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศไทย จำนวน 1 คน และทุนส่วนตัว 2 คนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

 

  *********************************************** 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง