ประกาศเปิดฝึกอบรมหลักสูตร FLIGHT OPERATIONS OFFICERS / FLIGHT DISPATCHERS รุ่นที่ 45