สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

        พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher (FOOR) รุ่นที่ 73 ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 38 คน จากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

           On September 25, 2019, FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division presided over the certificate presentation ceremony for Flight Operations Officer Refresher course (FOOR), class 73 held on September 19 – 25, 2019. The course was attended by 38 participants from Nepal, Myanmar, and Bhutan.

 

 

 

***********************************************