ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer/Flight Dispatcher(FOO/FD) รุ่นที่ 45