สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer/Flight Dispatcher รุ่นที่ 53 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 6 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 14 คน เป็นบุคลากรจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน บริษัท RBHSL ประเทศภูฏาน 1 คน บริษัท Heli Union ประเทศเมียนมาร์ 1 คน สายการบิน Bhutan Airlines ประเทศภูฏาน 1 คน กองทัพบกประเทศเนปาล 1 คน ทุนส่วนตัวประเทศเนปาล 2 คน ทุนส่วนตัวประเทศกัมพูชา 1 คน และทุนส่วนตัวประเทศไทย 4 คน ณ. สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Flight Operations Officer/Flight Dispatcher course, class 53.

 

         On June 17, 2019, FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division, CATC, presided over the opening ceremony of Flight Operations Officer/Flight Dispatcher course, class 53 held between June 17- September 6, 2019. The course will be attended 14 participants; 3 from the Civil Aviation Authority of Thailand, 1 from RBHSL Bhutan, 1 from Heli Union, Myanmar, 1 from Bhutan Airlines, 1 from Nepali Army, 2 from Napal (self-sponsored), 1 from Cambodis (self-sponsored) and 4 from Thailand (self-sponsored).

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง