สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           

           ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Special (FOOS) รุ่นที่ 6 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************