สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Line Marshaller รุ่นที่ 6 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 20 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

 

                สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Line Marshaller รุ่นที่ 6 ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ให้สัญญาณในการนำอากาศยานเข้าสู่หลุมจอด รวมถึงขั้นตอนการส่งแปรสัญญาณการสื่อสารในการให้ทัศนะสัญญาณกับอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO Annex 2 ซึ่งเมื่อสำเร็จหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ Airside ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

 

*********************************************** 

     

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง