สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 รายชื่อนักศึกษาที่โอนค่าธรรมเนียมการเรียนเกิน มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ครั้งที่ 3

หมายเหตุ : 1. ประกาศ ครั้งที่ 1 ให้นักศึกษาติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
                2. ประกาศ ครั้งที่ 2 ให้นักศึกษาติดต่อแจ้งความประสงค์ของรับเงินคืน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
                3. ประกาศ ครั้งที่ 3 ให้นักศึกษาติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 

                       ขอให้นักศึกษาติดต่อกลับที่แผนกการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 02-272 5290 ก่อนดำเนินการรับเงินดังกล่าวคืนได้