สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับเงินประกันของเสียหายคืน

    เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตามสถานะการคืนเงินประกันของเสียหาย

       นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2561