ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร (Aviation Management For Executives Program)