สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ. ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “FUTURE ECONOMY & INTERNET GOVERNANCE : BIG CHANGE TO BIG CHANCE”