สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

            สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร Ep.2” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. เป็นประธานในพิธี พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์  และแนวทางพัฒนา สบพ.กทม.และ ศฝบ.หัวหินและขอนแก่น

             การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน  ศฝบ. สบพ. รับทราบนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ  ประการสำคัญ คือ การได้รับฟังความคิดเห็น ของบุคลากรจาก ศฝบ.โดยมุ่งเน้นการสื่อสารสองทาง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูการบิน ช่างซ่อมอากาศยาน และพนักงาน จนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรม การบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สบพ. ให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จต่อไป

            ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของ สบพ. ได้แก่ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. นาวาอากาศโท อภิชาติ  วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินได้แถลงนโยบายและทิศทางการบริหารองค์กรในด้านต่าง ๆ ของ สบพ. ในงานดังกล่าว  พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “คำถามที่มีคำตอบจากผู้บริหาร สบพ.” โดยเปิดโอกาสให้ ครูการบิน และพนักงาน ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในประเด็นการบริหารองค์กร

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ.  กล่าวว่า จะมุ่งพัฒนาให้ สบพ. เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค  ทั้งนี้ยังกล่าวอีกว่าจะพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Special Eastern Economics Corridor) ที่เร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ บริเวณพื้นที่ภายในสนามบินอู่ตะเภาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ เเละมีการบริหารจัดการระดับมาตรฐานสากลยั่งยืน รวมถึงผลิตบุคลากรทางด้านการบินและอวกาศที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการบินของไทย และจะบริหาร สบพ. อย่างโปร่งใสโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ยุติธรรม  พร้อมปิดท้ายว่า สบพ. จะสามารถขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของครูการบิน และพนักงานทุกคน

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง