สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดกิจกรรมวันภาษาอังกฤษ (English Day: Chirstmas Day) CATC Prepares Activities for the CATC English Day (Christmas Day).

 

      สถาบันการบินพลเรือน  โดย กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน จัดกิจกรรมวันภาษาอังกฤษ (English Day: Chirstmas Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงความสามารถ อาทิเช่น การประกวดภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ การแสดงของนักศึกษา การแสดงดนตรี ชมรมดนตรี สบพ. เป็นต้น พร้อมของรางวัลมากมายจากกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้ความรู้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมเสริมทักษะนอกชั้นเรียน เนื่องในวันคริสต์มาส  คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า เราเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ โบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซาเป็นประเพณีสำคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน จึงจัดกิจกรรรมคริสต์มาสขึ้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม 1 กรุงเทพฯ

          Many awards and gifts were offered by Aviation Technical English Division. In addition, such activities helped students to practice English through English skill promoting activities outside classroom on the Christmas Day. The Christmas Day is the celebration day of the birth of Jesus Christ. People celebrate this event on the 25th December of every year. The word “Christmas” comes from the old English word “Christes Maesse” which means the Mass to worship Jesus Christ. Attending the Mass, the most important ceremony for Christians, is common for the Christians on the Christmas Day. On the occasion, Aviation Technical English Division, CATC, held the Christmas event with many interesting activities on December 25, 2019, at the Auditorium 1, Bangkok.         

 

 

***********************************************