สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 13.00 น. ตัวแทนสบพ. และนักพัฒนาหลักสูตรในสังกัด สอต. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ในหัวข้อการเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศสาธารณะรัฐออสเตรีย และตามแนวทางของ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยมี ดร. อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ นายทรงศัก สายเชื้อ คณะทำงานประสานงานฯ EEC-HDC เป็นผู้ดำเนินการบรรยายในที่ประชุม ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือและการจัด workshop ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณะรัฐออสเตรีย เพื่อการพัฒนากำลังพลและส่งเริมเศรษฐกิจของประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

 1.กับ EEC model หรือการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพขั้นสูงอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

 2.ประเด็นความร่วมมือในแต่ละสาขา ซึ่งในระยะแรกจะได้เน้นไปที่การพัฒนาความร่วมมือใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

– อุตสาหกรรมยานยนต์

– อุตสาหกรรมอากาศยาน

– อุตสาหกรรมการขนส่งระบบราง

– อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

– อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

         โดย สบพ. จะมีบทบาทในการเป็นหน่วยงานหลักในอุตสาหกรรมอากาศยาน ที่จะให้ความสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล เพื่อให้ตรงต่อเป้าหมายของโครงการการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไปในอนาคต

 

                                                                          ***********************************************