สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ.  เข้าร่วมสัมมนา “โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)(ระยะที่1)” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

CATC Attends the Seminar, “The Project on the Assessment of Needs for Workforce and Personnel in the Targeted Industrial Groups in the EEC Area (Phase 1)” at the Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok.

 

 

   ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมสัมมนา “โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)(ระยะที่1)” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

           เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.15 น. พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช รักษาการ หน. สอต. และนักพัฒนาหลักสูตรในสังกัด สอต. เข้าร่วมสัมมนา “โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ระยะที่1)” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย มี ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายสรุปภาพรวมของการดำเนินงานของ EEC-HDC จนถึงปัจจุบัน ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้านับจากนี้ ประตู EEC จะเปิดต้อนรับแรงงานกว่า 475,000 คน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้เป็นอย่างดี โดย EEC-HDC มีแผนผลิตบุคลากรป้อนทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 New S-curves) อย่างเป็นระบบ ด้วยการจับมือกับทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่และบริษัทต่าง ๆปั้นหลักสูตรทั้งระยะสั้น-ยาว รองรับการความต้องการของภาคแรงงานอย่างเต็มที่ โดย EEC จะมุ่งสร้างหลักสูตร ที่จะสร้างงานที่มีตำแหน่งงานรองรับที่ชัดเจน ซึ่งเน้นการผลักดันให้มีกำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแนวทางของ EEC Model Type A (Demand Driven Education) โดยมีหลักคิดจดจำง่ายว่า “ปั้นคนให้ตรงกับงาน” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ สถาบันการบินพลเรือน ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการผลิตบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทางด้านการบิน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายนั่นเอง

            ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นของ ปริมาณความต้องการช่างอากาศยาน ในระยะ 5 ปีข้างหน้าจากการศึกษาของคณะทำงาน EEC-HDC จะมีความสอดคล้องกันกับปริมาณความต้องการช่างอากาศยานตามมาตรฐาน EASA ในระยะ 20 ปี ที่สถาบันการบินพลเรือนได้ทำ Gap Analysis ร่วมกับทีมงานของ Airbus ซึ่ง สบพ. ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา เพื่อผลิตช่างอากาศยาน ป้อนให้กับโรงซ่อมอากาศยาน(MRO) ที่จะเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัท Airbus ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาของโครงการ EECรวมไปถึงการผลิตช่างเทคนิคในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและขึ้นรูปโครงสร้างอากาศยานเพื่อป้อนแรงงานให้แก่โรงงานผลิตชิ้นส่วน (OEMs)

          ในการสัมมนาในครั้งนี้ยังได้มีการนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาวิจัย “โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)(ระยะที่1) และการนำข้อมูลสู่ภาคปฏิบัติ” ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.ผศ.ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าทีมวิจัย

2.ดร. กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีมวิจัยด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน

3.อาจารย์ศิวะ หงษ์นภา ทีมวิจัยด้านการประเมินความต้องการกำลังคน

4.ดร. พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการ-ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

5.ดร.เทพฤทธ์ ทองชุบ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

         ซึ่งผลการวิจัยทั้งหมดนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลที่จะใช้งานร่วมกันในอนาคต เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักที่สำคัญที่สุดของ EEC-HDC ในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอที่จะรองรับโครงการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อีอีซี ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับวิสัยทัศน์การผลิตบุคลากรด้านการบินที่มีความเลิศที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนที่แท้จริงของอุตสาหกรรมในประเทศ

 

         The President of CATC attended the Seminar, “The Project on the Assessment of Needs for Workforce and Personnel in the Targeted Industrial Groups in the EEC Area (Phase 1)”, at the Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok.

          On October 30, 2019, from 08.30 – 12.15 hrs., RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, together with Mr. Yossanun Korsakulpanich, Acting Chief of ASTC, and ASTC Program Developers, attended the Seminar, “The Project on the Assessment of Needs for Workforce and Personnel in the Targeted Industrial Groups in the EEC Area (Phase 1)”, at the Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok.

          In the Seminar, Dr. Apichart Thongyou, the Chairman of the Eastern Economic Corridor’s Human Resource Development Center (EEC-HDC), gave an opening remark and gave a talk about the summary of EEC-HDC work implementation in an overview, from past to present. He stated that within 5 years from now, EEC would open up and welcome more than 475,000 labors to work in the EEC Area. It meant that EEC had strong potential for work opportunity.    

        EEC-HDC is planning to train personnel and workforce systematically for working in the 10 newly targeted S-Curve industries, by collaborating with universities and vocational colleges in the EEC Area, and also with companies in terms of the initiation of short-long study programs which can fully meet the needs of labor section.

        EEC is determined to initiate the study programs that help to create work which requires the right skilled workers that match with work positions. EEC focuses on the inputting of sufficient workforces into the targeted industries and the striving to meet the needs of targeted industries, according to the EEC Model Type A (Demand Driven Education). EEC has its easily remembered concept, “Training people with skills that match with types of work”.    

       Working in collaboration, Kasetsart University, Sriracha Campus, and the CATC act as the core parties to drive the workforce and personnel training in the targeted industry, aviation. The aviation industry is considered as one of the 10 targeted S-Curve Industries.

       In the Seminar, President of CATC gave comments upon the topics of the needs of aircraft maintenance technicians working in the industry for the next 5 years.  According to the study of EEC-HDC, the results were in compliance with the needs for aircraft maintenance technicians that complied with the EASA Standard, during 20 years. CATC had conducted the Gap analysis, collaborating with the Airbus Team.    

       CATC was assigned from the Thai Government to operate the construction and establishment of the Aeronautical and Space Training Center (ASTC), U-Tapao.

      The CATC aimed to train people to become aircraft maintenance technicians in order to send them to work in the Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Section. With the cooperation between Thai Airways International Public Company Limited and Airbus Company Limited, France, MRO was considered an important part in the development of UTAPAO International Airport, under EEC Project. In addition, the CATC aimed to train people to become technicians that work for the aircraft parts manufacturing section and the aircraft structure forming section of the Original Equipment Manufacturers (OEMs).

       In the Seminar, data from the study and research, “The Project on the Assessment of Needs for Workforce and Personnel in the Targeted Industrial Groups in the EEC Area (Phase 1) and Data in Practice”, were presented. The experts that gave lectures in the Seminar were comprised of:

  1. Asst.Prof.Dr. Nayot Kurukitkoson, Acting Deputy Director for Eastern Economic Corridor (EEC) Affairs, Burapha University, Head of Research Team;
  2. Dr. Kitsanai Charoenjit, Dean of the Faculty of Geoinformatics, Burapha University, Research Team for Personnel Development;
  3. Instructor Siwa Hongnapa, Research Team for Needs for Personnel Analysis and Assessment;
  4. Dr. Pannee Pimapansri, Dean of Faculty of Management and Tourism, Burapha University; and
  5. Dr. Taperit Tongchub, Head of Mechanical Engineering and Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Sripatum University.

 

     All of the results from the research would be used as guidelines for the development of shared database in the future. The guidelines was conducted from the research results to meet the EEC-HDC’s core missions in terms of preparation for human resources development, to be sufficient to support the upcoming investment projects in the EEC Area which included the areas of Chachoengsao Province, Chon Buri Province and Rayong Province. The EEC-HDC’s core missions comply with the visions of training aviation personnel for excellence that meet the actual workforce needs in the domestic industrial sector.

 

***********************************************